Jurbarko Antano Giedraičio– Giedriaus gimnazijos direktoriaus
2018  m. birželio 12 d. įsakymu  Nr. VO-118

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJĄ, PERKĖLIMO MOKYTIS Į KITĄ MOKYKLĄ, IŠREGISTRAVIMO BEI PAŠALINIMO IŠ GIMNAZIJOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnaziją (toliau – Gimnazija), perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš Gimnazijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programas, klasių komplektavimą, mokymosi įforminimą ir nutraukimą.